Stadgar för Juniskärs Fastighetsägarförening
§1
Föreningens namn är Juniskärs Fastighetsägarförening. Föreningen har sitt säte i Juniskär, Kvissleby.

§2
Föreningens syfte är att genom aktiviteter och andra projekt skapa en trivsam miljö för boende och besökare i Juniskär

§3
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§4
Alla fastighetsägare inom Juniskär har rätt att bli medlem.

§5
Årsmötet beslutar om medlemsavgift för pågående verksamhetsår.

§6
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte upprättas av styrelsen och skall tillkännages 14 dagar före mötet. Förslag till dagordning ska åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, eventuella förslag från styrelsen, samt styrelsens behandling av inkomna motioner.

§7
Vid föreningens årsmöten, har varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret en röst. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna röstsedlar om någon medlem så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt och vid lika röstetal genom lottning.

§8
Vid möte med föreningen får till avgörande endast behandlas ärende som angivits i kallelse, eller varit angivet på det utsända förslaget till dagordning, eller står i samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende behandlat för beslut av ordinarie årsmöte, skall senast 10 dagar före årsmötet tillställa styrelsen skriftligt framställan (motion).

§9
Förenings styrelse består av ordförande och minst tre ordinarie ledamöter och minst en suppleant för dessa. Suppleanten kallas till styrelsemöte och har där förslagsrätt, samt rösträtt om suppleant ersätter ordinarie ledamot.  

§10
Snarast efter ordinarie årsmöte ska styrelsen konstituera sig och utöver ordförande välja sekreterare och kassör samt ledamöter. Styrelsen kan för särskild uppgift till sig adjungera medlem utanför styrelsen, vilken vid styrelsemöten har förslagsrätt med icke rösträtt.

§11
Föreningens styrelse ansvarar för ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och vid förenings möten fattade beslut, samt är mellan dessa möten beslutande organ.
Styrelsen åligger:
  • Att förbereda föreningens ordinarie årsmöte.
  • Att verkställa vid sådant möte fattade beslut.
  • Att senast fyra veckor före ordinarie årsmöte till revisorerna överlämna årsberättelse, jämte resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens uppgift är i övrigt att samordna och tillvarata boende och besökares gemensamma intressen, samt att fördela information och material till föreningens funktionärer och medlemmar.

§12
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då aktuella frågor finns att behandla, eller om någon ordinarie styrelseledamot så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter med rösträtt är närvarande.

§13
För ändring av dessa stadgar fodras beslut vid två på varandra följande möten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa två möten ska minst två månader förflytta.

§14
För upplösning av föreningen krävs i samma ordning som stadgas i §13. För giltighet fodras dock tre fjärdedels majoritet vid vardera mötet. Hur tillgångarna skall fördelas beslutas vid mötena.
30 km/h

Visa hänsyn till dina grannar

7 knop i Juniskär

7 Knop = 3,6 meter per sekund


JUNISKÄR Väder

Gubbens fyr


Spikarna